Najnowsze Wpisy

linkologia.pl spis.pl
Firma Kraft Foods pozwała producenta słodyczy MARS, przed szwedzki sąd w celu, zabronienia tej firmie sprzedaży drażetek m&m na terenie m.in. Szwecji.
 
Oznakowanie drażetek m&m jest rażąco podobne do logo jakiego używa firma Kraft Foods przy drażetkach sprzedawanych pod marką Marabou. Drażetki Marabou oznaczone są pojedynczą literą m, taką samą jak litery z logo m&m. W związku z tym, że spółka Kraft Foods ma na terenie Szwecji uprawnienia do znaku towarowego, produkowanych przez siebie drażetek tj. jednej litery m o ustalonym stylu i kroju, wniosła pozew celem ochrony swoich praw. Szwedzki sąd finalnie zakazał producentowi słodyczy spółce MARS, sprzedaży drażetek czekoladowych m&m z dotychczasowym ich logo. Niemniej zaznaczył, że dozwolona byłaby sprzedaż tych drażetek jeżeli logo zamiast małych liter zawierałoby duże litery. Powyższa sprawa ukazuje jak istotnym jest dbanie przez przedsiębiorstwa o rejestrację znaków towarowych.
 
Zastrzeżenie nazwy firmy lub produktu – może uchronić podmiot, który zadbał o swoje prawa przed negatywnymi skutkami. Pamiętać jednak trzeba, że o udzieleniu ochrony decyduje wiele czynników, w tym również czas w jakim został zgłoszony odpowiedniwniosek. Każdy projekt podlega również ochronie przewidzianej w ustawie prawo autorskie i to z mocy prawa.
 
Podsumowując wskazać należy, iż znakiem towarowym, w myśl art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może to być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, ale również i melodia lub inny sygnał dźwiękowy.
radcaprawny3 : : ochrona marki, ochrona znaku towarowego, zastrzeżanie nazwy firmy, zastrzeżenie logo, zastrzeżenie nazwy produktu

linkologia.pl spis.pl
Zgodnie z art. 41 kp pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Rozwiązanie stosunku pracy radca prawny Olsztyn 

Pod pojęciem okresu usprawiedliwionej absencji mieści się szerokie spektrum zdarzeń, jest nim między innymi przebywanie zatrudnionego chorobowym. W tej sytuacji nawet gdy pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę, co do zasady wypowiedzenie to będzie bezskuteczne. Pamiętać jednak trzeba, że ochrona ta nie jest bezgraniczna i nie ma zastosowania wówczas, gdy pracownik w czasie przedłożenia mu wypowiedzenia świadczył pracę a następnie przedłożył zaświadczenie lekarskie (ZUS ZLA), że w tym dniu był niezdolny do pracy z powodu choroby. W judykaturze funkcjonuje utrwalona linia orzecznicza, w myśl której wypowiedzenie umowy w powyższej sytuacji nie narusza art. 41 kp (patrz: I PKN 848/00 - wyrok SN - Izba Pracy z dnia 05-02-2002; I PK 266/13 - postanowienie SN - Izba Pracy z dnia 19-02-2014 etc.) Wyżej wskazane stanowisko SN ma zapobiegać oszustwom zatrudnionych i załatwianiu zwolnień lekarskich o chorobie obejmujących dzień, w którym wręczono im wypowiedzenie umowy.

Sprawy pracownicze radca prawny Olsztyn

Na marginesie wskazać jednak należy, że w sytuacji, gdy pracownik pomimo choroby pozostał w pracy z uwagi na niemożność opuszczenia stanowiska pracy, na przykład z powodu braku zastępcy, czy też do chwili przybycia innej osoby do obsługi maszyny, której pracy nie można przerwać lub w celu załatwienia istotnej sprawy, wypowiedzenie umowy o pracę wówczas jest bezskuteczne. Pracownik jednak musi pamiętać, że ciężar udowodnienia powyższych okoliczności spoczywa na nim.
radcaprawny3 : :

linkologia.pl spis.pl
 
Proces rozwodowy jest jednym z najbardziej stresujących sytuacji w życiu. Mimo to wiele z rozwodzących się osób nie bierze pod uwagę ugodowego zakończenia związku.

Rozwód Warszawa

Pamiętać jednak należy, że od stycznia 2016 r. na osobę składającą pozew, nałożono obowiązek, aby w treści pozwu wskazała informację, czy strony podjęły próbę mediacji bądź innego pozasądowego sposobu rozwiązania konfliktu. Niezamieszczenie w pozwie rozwodowym wyżej wskazanych informacji lub wyjaśnienia ich niezamieszczenia będzie stanowiło brak formalny pisma, co skutkować będzie wezwaniem do uzupełnienia pozwu w trybie art. 130 kodeksu postępowania cywilnego, a co za tym idzie przedłużeniem postępowania.

Rozwód Olsztyn

Przede wszystkim należy pamiętać, że nieuzupełnienie braków formalnych w terminie skutkować będzie zwrotem pisma, a oznacza to, że pozew rozwodowy trzeba byłoby w tym wypadku złożyć jeszcze raz i jeszcze raz go opłacić. Powyższe zmiany mają na celu skłonienie małżonków do rozstrzygnięcia wielu spornych kwestii zanim sprawa rozwodowa trafi do sądu. Należą do nich między innymi dotyczące zaspokajania potrzeb rodziny, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, alimentów czy spraw majątkowych między małżonkami. Porozumienie małżonków w poszczególnych kwestiach zdecydowanie przyspieszy postępowanie rozwodowe i oszczędzi małżonkom stresujących sytuacji na sali sądowej.
radcaprawny3 : :

linkologia.pl spis.pl

radcaprawny3 : :

Zmiana umowy spółki jawnej  
13. marca 2016 18:47:00
linkologia.pl spis.pl
Umowa spółki jawnej tworzy podstawę formalno-prawną działalności spółki i zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych winna być zawierana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Regulacja kodeksowa może ulec obostrzeniu jedynie w przypadku, w którym wspólnik wnosiłby, jako wkład do spółki, prawo własności nieruchomości.
 
 
W takim przypadku umowa spółki jawnej wymaga formy aktu notarialnego. Natomiast zmiana umowy spółki powinna być dokonana w takiej samej formie, w jakiej umowa została podpisana. Innymi słowy, jeżeli umowa została zawarta w zwykłej formie pisemnej, do jej zmiany wymagana będzie jedynie| ta forma. Jeżeli użyta|zastosowana została forma kwalifikowana np. aktu notarialnego, zmiana umowy wymagać będzie zastosowania formy kwalifikowanej. Co do zasady, zmiana umowy spółki jawnej wymagarównież zgody wszystkich wspólników. kontrakt może jednak zawierać w tej kwestii, inne niż kodeksowe, postanowienia. Wspólnicy mogą zatem założyć, w sposób dowolny, tryb jej zmiany.
Jeśli więc pierwotna umowa zakłada możliwość wyrażenia zgody przez wspólników na dokonanie zmian w umowie spółki np. określoną większością głosów wspólników– do zmiany umowy spółki wystarczy zgoda wskazanej w umowie większości. Na marginesie zaznaczyć należy, że kodeksowy lub przewidziany w umowie sposób zmiany umowy, ma zastosowanie również do zmiany tej umowy, w chwili w której spółka nie została jeszcze zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, a więc de facto przed jej formalnym powstaniem. Zmiana treści umowy spółki wymagana jest także, w sytuacji zmiany zakresu osobowego spółki jawnej (zmiana wspólników). Sytuacja ta jako czynność wykraczająca poza zakres zwykłych czynności spółki wymaga podjęcia stosownej uchwały a co w rezultacie prowadzi do obowiązku zmiany treści umowy. Podsumowując, dla ważności zmiany umowy spółki jawnej wymagane jest nie tylko zachowanie odpowiedniej formy czynności prawnej ale także spełnienie wymogów kodeksowych lub umownych, jeśli takie zostały przewidziane.
radcaprawny3 : :

Kalendarz

pn wt sr cz pt so nd
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Ksiega gości

Księga gości

Kategorie postow

Brak kategorii